Nyheder fra Filskov Friplejehjem

GENERALFORSAMLING FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM
og
Filskov Friplejehjems Venner.


Onsdag d. 24. april 2024, kl. 19 på Filskov Friplejehjem.

Dagsorden.

1. Formandens beretning for 2023.
2. Regnskab 2023.
3. Valg til bestyrelsen.
4. Indlæg fra lederen af Filskov Friplejehjem, Vibeke Andreasen.
5. Evt.
------
6. Generalforsamling for ”Filskov Friplejehjems Venner” iflg. vedtægterne.

Alle interesserede er velkomne.
Filskov Friplejehjem er vært ved en kop kaffe.


Venlig hilsen

Bestyrelserne for
Filskov Friplejehjem
og
Filskov Friplejehjems Venner
PRESSEMEDDELELSE FRA FILSKOV FRIPLEJEHJEM I ANLEDNING AF ANSÆTTELSE AF NY LEDER PR. 1. APRIL 2021.
Bestyrelsen har pr. 1. april 2021 ansat konstitueret leder Vibeke Andresen som ny leder på Filskov Friplejehjem.
Vibeke Andresen har været ansat som souschef på Filskov Friplejehjem siden juni 2011 og har således været ansat næsten siden Friplejehjemmets start i 2010.
Vibeke Andresen udtaler: "Det har været en spændende tid, hvor jeg har været med til at bygge et nyt Friplejehjem op fra 15 beboere til nu 36 beboere. Jeg har været medansvarlig for ledelsen fra dag 1."
Det er således en erfaren leder, som nu kommer til at sætte sit præg på Filskov Friplejehjem.
 
Vibeke Andresen er oprindelig uddannet plejehjemsassistent og senere SOSU-assistent, og har efterfølgende taget efteruddannelse indenfor praktikvejledning o.a. afsluttende med en Diplomuddannelse både i demens og ledelse. Vibeke Andresen har før sin tiltrædelse på Filskov Friplejehjem været ansat i plejesektoren og på et bofællesskab i Ikast-Brande Kommune. Det er således en særdeles veluddannet og erfaren leder, som fremover kommer til at stå i spidsen for Filskov Friplejehjem.
 
Vibeke Andresen har i alle årene været med til både praktiske opgaveløsning og ledelse i forskellige sammenhænge. Vibeke Andresen udtaler: " Livskvalitet i hverdagen for den enkelte beboer er og bliver vort fokuspunkt, uanset om det er i plejen, kost, aktiviteter, rengøring, tøjvask eller service fra pedel og sekretær, der er omdrejningspunktet. Et HJEM med respekt og muligheden for et fællesskab på forskellige niveauer."
Endvidere:
"Værdigrundlaget er en væsentlig ting, som gerne må skinne igennem, når man træder ind af døren. At der er en, der henvender sig og spørger til de besøgendes ærinde og er behjælpelig. I 1994 var jeg med til at opstarte et bofællesskab for demente, hvor hjemlig atmosfære og respekt var nogle af vore værdier. Så det med værdierne ligger dybt i mig. Jeg glæder mig til at stå i front for det meget kompetente medarbejderhold, vi har på Filskov Friplejehjem, og nu har vi også fået tilknyttet en centersygeplejerske."
 
Bestyrelsen har allerede i det sidste halve år med glæde kunne følge, hvordan både hverdagens opgaver og de mere overordnede udfordringer blevet håndteret professionelt af Vibeke, og har derfor stor tillid til, at ledelsesopgaven også fremover vil være i de beste hænder.
Vi byder dig derfor velkommen i din nye stilling som leder ved Filskov Friplejehjem og glæder os til at fortsætte samarbejdet med dig.
 
Bestyrelsen
Filskov Friplejehjem

Nyt fra Filskov Friplejehjem

 
Kære beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige.
 
Bestyrelsen for Filskov Friplejehjem har siden december 2019 forhandlet med Billund Kommune om den nye takst for pleje, som efter 10 år med statslige takster skal gælde med virkning fra 1. april 2020 - altså med tilbagevirkende kraft. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsen gerne havde set et bedre resultat, men lovgivningen er desværre ikke helt entydig i den sammenhæng. Desværre fik Coronaen udsat den endelige afgørelse, så vi først fik afsluttet forhandlingerne i begyndelsen af juni måned 2020.
 
Bestyrelsen har, på baggrund af ovenstående, siden arbejdet med at finde løsninger på, hvordan vi fremover kan drive vores Friplejehjem med et driftstilskud, som er blevet beskåret med ca. 30%.
 
I dette arbejde har vi prioriteret ud fra vores værdigrundlag og fundet frem til modeller, som også fremover sikrer en god og forsvarlig pleje af vore beboere.
 
Det siger sig selv, at et sparemål på 7 millioner ikke kan nås, uden at alle områder bliver berørt. Derfor gennemføres der besparelser både på ledelsesniveau, aktivitetsområdet, køkkenområdet og endelig lidt på plejen, primært i form at en nattevagt mindre, så der nu, som tidligere, kun er 1 på vagt.
 
Samtidig med at vi kommer under kommunal takst, er der foretaget revision af Friplejehjemmets hidtidige samarbejdsaftale med Billund Kommune. Samarbejdsaftalen går i overordnede træk ud på, at tilpasse Friplejehjemmets drift til Billund Kommunes driftsniveau for plejehjem. Derfor skal vi, som en del af aftalen, have ansat en sygeplejerske på Friplejehjemmet. En som kun skal betjene vores beboere. Alternativt kunne vi have valgt at lade kommunen sende en sygeplejerske, men det fravalgte bestyrelsen. Det skal nævnes, at vi får udgiften til sygeplejersken dækket af Billund Kommune. Så samtidig med at nogle skal afskediges, skal vi altså også have en ny medarbejder.
 
Midt i denne vanskelige proces er det med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget en opsigelse fra vores leder gennem 7 år, Marianne Lübker, som har valgt at fratræde pr. 1. oktober 2020 med sidste arbejdsdag d. 18. september. Vi siger her tak for mange års godt samarbejde med Marianne med sikker og god drift og udvikling på alle vitale områder.
 
På baggrund af dette er vi derfor glade for, at souschef, Vibeke Andresen har sagt ja til at blive konstitueret som leder pr. 1. oktober 2020.
 
Bestyrelsen vil sammen med medarbejderne og de frivillige i den kommende tid arbejde hårdt på at få implementeret de nye tiltag, hvor en del arbejdsopgaver bliver omfordelt. I forhold til at der stadig skal tages hensyn til Coronaen, bliver planlægningen på aktivitetsområdet stadig præget af dette forhold.
 
Vi vil gøre alt for, at særligt beboerne og de pårørende kommer til at mærke så lidt som overhovedet muligt til ændringerne i dagligdagen. Vi ved allerede nu, at vi først kan afslutte arbejdet efter jul.
 
Bestyrelsen håber på denne måde at have redegjort for baggrunden for de ændringer, som vil ske i den kommende tid og lover at informere efterhånden som ændringerne bliver implementeret på Filskov Friplejehjem.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Filskov Friplejehjem.
 
 
Pr. 2. juli 2020 kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både uden- og indendørs arealer på plejehjem.
Dvs at det igen bliver muligt at besøge sine pårørende i deres egen lejlighed. Det vil dog stadig også være muligt at fortsætte med besøg på terrasse eller i teltene, da dette nu engang er en sikrere metode ved besøg. Og da vi jo langtfra er fri for Covid-19 i Danmark - hvilket vi for nylig har set i bla. Hjørring, hvor et plejecenter blev rigtig alvorlig ramt - vil vi stadig opfordre til, at man tænker udebesøg ind, hvis det er muligt.
 
Indebesøg må kun foregå i beboerens egen lejlighed, man må altså ikke opholde sig i fællesarealerne. Dog må man som noget nyt komme den vej ind, hvis man ønsker det.
 
Der vil ved indgangen til hver afdeling være placeret håndsprit, som man skal benytte, inden man går ind i afdelingen. Ligeledes opfordres der fra Sundhedsmyndighederne til, at både beboerne og de besøgende benytter relevante værnemidler som mundbind og handsker, og at man holder afstand, så der stadig ikke gives hånd eller knus. Har man nogle symptomer eller har man været sammen med syge mennesker, skal man udskyde sit besøg. Og skulle man være så uheldig at få Covid-19 efter at man har besøgt plejehjemmet, skal man kontakte os hurtigst muligt.
 
Hvis man under besøget påtænker at gå en lille tur med beboeren, skal man benytte sig af den nærmeste yderdør, så man ikke går gennem mere fællesareal end nødvendigt og stadig tænke afstand og mundbind ind, i fald man kommer tættere på end de 2 m.
 
Det vil så også igen blive muligt at få frisør og fodterapeut i huset, ligesom I igen må medbringe kaffe eller en lille ting til beboeren ved besøg, blot I passer på med fælles kontaktflader.

Kursus i Nænsom nødværge

I september 2018 har alt plejepersonale været på kursus i nænsom nødværge. Det var den såkaldte Durewall metode, som er en konfliktdæmpende metode til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Metoden bygger på en humanistisk indstilling og et etisk grundlag, hvor fokus ligger på forebyggende indsats og en forståelse for, hvad der kan udløse en udadreagerende eller aggressiv adfærd. Man lærte, hvordan man bedst muligt afværgede tilspidsede situationer og mødte udadreagerende personer på en aggressionsdæmpende måde, hvordan man bedst beskyttede sig selv, sine kolleger og "angriberen" uden at anvende unødig vold eller krænke "angriberen". 

Foråret 2017 - kurser.

Dette forår har hele personalegruppen været på et 3-dages kursus i "Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet", og efterfølgende et 5 dages kursus kaldet "Arbejdet med sindslidende med misbrug", som omhandlede de forskellige sindslidelser, hjernens opbygning, medicinlære, bivirkninger, og hvordan man bedst arbejder omsorgsfuldt og konstruktivt med disse mennesker. Spændende kurser, der giver os en fælles basis at arbejde ud fra, og samtidig nogle lærerige dage sammen med kollegerne på en anden måde end til daglig. Begge kurser var arrangeret i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
 

Socialøkonomisk Virksomhed

I juni 2016 er vi blevet certificeret som en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Demenskursus - foråret 2016

 
Så har vi sammen med Social- & Sundhedsskolen i Esbjerg fået arrangeret et kursus i "Omsorg til personer med demens".
 
Det bliver et 5 dages kursus for ALLE medarbejdere på Filskov Friplejehjem, hvor vi skal lære, hvordan man bedst muligt omgås demente personer, så der skabes de bedste betingelser for de demente og deres pårørende.
 
Formålet er at vi skal kunne yde en professionel og respektfuld omsorg både på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag og yde støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. Vi glæder os allesammen til at få ny viden og komme tilbage og bruge den efterfølgende.
 
   
   
   
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 

Send os en mail