Vedtægter

 
Vedtægter for Den Selvejende Institution Filskov Friplejehjem.

§ 1

1. Navn:
1.1
Institutionens navn og hjemsted er Filskov Friplejehjem beliggende i Filskov, Billund Kommune.

§ 2

2. Formål:
2.1
Den selvejende institution får til formål, at drive friplejeboliger og at yde pleje og omsorg mv. i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt institutionens værdigrundlag og menneskesyn.

Friplejehjemmet alene leverer ydelser, hvortil der på leveringstidspunktet foreligger en godkendt certificering.

2.2
Friplejeboliginstitutionen optager borgere visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

§ 3

3. Bestyrelsen:
3.1.
Den selvejende institution Filskov Friplejehjem ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælges blandt interesserede med tilknytning til Filskov Friplejehjem eller blandt borgere hjemmehørende i Filskov og omegn.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4-årige perioder, således at den første valgperiode for 2 af medlemmerne er 2-årig og for de øvrige 3 medlemmer 4-årige. Herefter er alle valgperioder 4-årige.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en sekretær.

3.2
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang i hvert kvartal samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen anmoder herom.

3.3
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.

3.4
Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:

  • At de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Filskov Friplejehjem.
  • At de arbejder for Den Selvejende Institution Filskov Friplejehjems formål.
  • At de i øvrigt er bekendt med den selvejende institutions vedtægter, regnskaber og budgetter.

3.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

3.6
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.

3.7
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager sammen med lederen omsorg for at bestyrelsens beslutninger udføres.

3.9
Der føres protokol over bestyrelsesmøder.
Sekretærhvervet udføres i henhold til konstitueringen.

3.10
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

3.11
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen skal annonceres i dagspressen og på Filskov Friplejehjems hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen.

§ 4

4. Administration:
4.1
Bestyrelsen har indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

§ 5

5. Bestyrelsens ansvar:
5.1
Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler herfor, såvel fagligt som økonomisk og administrativt.

5.2
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, låneoptagelse, garantistillelse, køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

§ 6

6. Personale:
6.1.
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale.

6.2
Lederen ansætter og afskediger sammen med øvrige ledere øvrigt personale.

6.3
Uansøgt afskedigelse skal forelægges for bestyrelsen.

§ 7

7. Regnskabsår:
7.1
Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret.

7.2.
Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som reviderer Danske Diakonhjems regnskaber.

7.3
Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler.

§ 8

8. Ændring i vedtægterne:
8.1
Beslutning om ændring i vedtægterne kan vedtages med 4 ud af 5 stemmer i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

§ 9

9. Tegningsregel:
9.1
Den Selvejende Institution Filskov Friplejehjem tegnes af formanden og næstformanden.

9.2
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter.

§ 10

10. Ophør:
10.1
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Filskov Friplejehjem kan ved almindelig stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutte at opløse den selvejende institution Filskov Friplejehjem. Generalforsamlingerne afholdes med mindst 2 ugers mellemrum.
Paragraf 10 kan kun ændres af generalforsamlingen.

En eventuel formue, efter at opløsning af institutionen har fundet sted, kan anvendes af bestyrelsen til andre almenvelgørende og almennyttige formål i Filskov og omegn.

Således vedtaget af bestyrelsen den 2. juli, 2012 og den 13. august 2012.

Således vedtaget af generalforsamlingen den 25. septeptember 2012.

Filskov den 28. april 2015.

Formand,
Johan Andersen

Næstformand,
Jørn Jensen

   
   
   
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 

Send os en mail